Östermalms Hemgård vid Tullgatan

Hemgården

I början av 1900-talet, närmare bestämt 1905 eller 1906, öppnade Hemgården Östermalm som var Stockholms första hyreshus med centralkök, åtminstone för det lite mer burgna klientelet. Bakom satsningen låg arkitektduon Hagström och Ekman som inspirerats av ett liknande hus i Köpenhamn. I Idun, nummer 47 år 1905, presenteras hemgården utförligt och den texten återger jag nedan.

Hemgårdens saga blev inte lång. Centralköket lades ned 1904 och sedan lär huset ha försatts i konkurs och ombildats till bostadsrätter. Byggnaden finns dock kvar än idag, men de gamla serveringsrummen har byggts om till kök (ty från början fanns inga kök). Är man nyfiken på vad det kostade att bo och äta i Hemgården använder man prisomräknaren.

Hemgården,_Serveringsrum

DEN OROVÄCKANDE stegring i levnadskostnaderna, som hotar att göra speciellt vår hufvudstad till ett för mindre bemedlade
människor hart när existensfarligt samhälle att vistas i, måste till slut från den håret ansatta borgarklassens sida framkalla en motrörelse, som i någon mån hindrar ett oblygt kapitalistvälde, en af lyxbegär missriktad levnadskonst och en förbenad stadsstyrelse att än ytterligare förbittra de små löntagarnes tillvaro med de ekonomiska bekymrens slagskugga. En sådan motrörelse är upptagandet af centralköksidén, som leder sitt ursprung från det praktiska Amerika. Denna idé har tillförene behandlats i Idun i en serie artiklar af märket Metta Greger, som nu senast ställt saken i den praktiska tillämpningens ljus genom en skildring af det nyinrättade centralköket i Köpenhamn, publicerad i Idun för några veckor sedan.

Hemgården,_sovrum

För centralköksidéns förverkligande i Stockholm hafva arkitekterna G. Hagström och Fr. Ekman under en följd af år varit livligt intresserade samt offrat mycken tid och arbete. Sedan de jämväl lyckats anvisa en lämplig tomt, belägen vid Östermalmsgatan nära korsningen mellan denna och Nybrogatan, och utarbetat fullständiga ritningar och kostnadsförslag, har för företagets genomdrivande bildats “Aktiebolaget Hemgården”, som inköpt platsen i fråga. Komplexet, som närmast är afsedt för löntagare eller andra personer med begränsade inkomster, innehåller c:a 150 bostadsrum, vettande dels mot gata, dels mot en större, kringbyggd, arkitektoniskt ordnad och planterad gård. Rummen äro fördelade på 2— 5 rums lägenheter — kunna ock sammanslås till större — förlagda kring 5 st. trappor, hvaraf 2 med elektriska personhissar. Förutom bostadsrummen höra till hvarje lägenhet tambur, garderober, vattenklosett, dusch- (eller badrum) rymligt serveringsrum, här utanför belägen gårdsbalkong med afloppstrumma för sopor m. m. Serveringsrummet, som är direkt belyst medels fönster ofvan balkongdörren, innehåller förutom öfliga hyllor och skåp för glas, porslin, duktyg o. d., diskbord med kallt och varmt vatten, mindre spis för kokning och stekning med gas samt mathiss i telefonförbindelse med centralköket. Vid anordnandet af en vanlig måltid inskränker sig hyresgästens besvär endast därtill att från lägenhetens serveringsrum uti den bredvid mathissen sittande lokaltelefonen uppringa köket och efter dagens matsedel beställa önskade anrättningar; att sedan, efter några minuter, i hissen afhämta det rekvirerade, hvars därvaro tillkännagifves medels en signal i telefonen och att slutligen förflytta de färdiglagade och upplagda anrättningarna till det. dukade matbordet. Vid måltidens slut återstår endast att med hissen nedsända servisen till köket i och. för rengöring. Den dagliga, ordinära inackorderingsmatsedeln med månadspriser till
45 kr. för alla tre målen.
33 » » middag och alternativt frukost eller kväll,
24 » » endast middag, har föreslagits erhålla följande utseende:
Frukost: Olika sorters bröd med smör och 6 a 7 assietter uppskuren kall mat, varmrätt (biff, kotlett eller 2 ägg), mjölk eller öl från fat samt alternativt kaffe, te, choklad eller gröt och mjölk.
Middag: Smör, ost och sill, soppa, kött eller fisk, efterrätt samt mjölk eller öl.
Kvällsvard: = frukosten med undantag af kaffe, te, etc.

Då denna matsedel förmodligen kommer att förefalla en och annan, om ej öfverflödig, så åtminstone mer än tillräcklig, möter intet hinder för hyresgästen att med centralköket träffa öfverenskommelse om en enklare matordning, särskildt hvad frukost- och kvällsmålen beträffar. Diskning ombesörjes kostnadsfritt af köket, som äfven utan ersättning tillhandahåller nödig servis, med undantag af duktyger och servetter; hyresgäst dock naturligtvis obehaget att begagna egen servis.

Hemgården,_trappförstuga

Hyrorna äro i medeltal beräknade efter ett pris af 300 ä 325 kr. pr rum, beroende dels på bostadens läge vid
trappa med eller utan hiss, dels på bekvämlighetsanordningarna. För tvätt och strykning har lägenhetsinnehafvaren tillgång till den i komplexet för ändamålet inrymda tvättinrättningen och härjämte till moderataste priser, alldenstund
såväl denna som köksdepartementet utarrenderas under bestämda villkor, att hyresgästernas intressen i första hand och på billigaste sätt tillgodoses. Sammanlagda kostnaderna (hyra, mat, värme och WC) skulle pr år belöpa sig till för en person i en tvårumslägenhet c:a kr. 1,250, för 2 personer kr. 1,790. Trerumslägenhet för 2, 3 eller 4 personer respektive kr. 2,115, 2,385 och 2,655. Fyrarumslägenhet för 3, 4 eller 5 personer respektive kr. 2,800, 3,070, och 3,450. Då man emellertid ännu saknar praktisk erfarenhet från en byggnad med centralkök i Stockholm, få dessa prisberäkningar ej anses som definitiva, men man antager som säkert, att de ej behöfva i afsevärd grad öfverskridas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *